Cân điện tử KD TBED

Cân điện tử KD TBED có khả năng cân được trọng lượng ở mức rất nhỏ dùng để phân tích các mẫu có khối lượng cho độ chính xác cao.