Cân bàn điện tử 60DH

Cân bàn điện tử kiểu 60DH được nhập khẩu tại Cân Điện Tử Tân Hoàng Pha, sản phẩm đảm bảo các tính năng kỹ thuật đo lường tại Việt Nam và được chứng nhận phê duyệt mẫu số PDM047-2013 Năm 2013 do Tổn